« Back
« Back

Privacy Policy

Dette forplikter vi oss til

Hos Handicare gjør vi vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine. Vi vet hvor viktige personopplysningene dine er, og etterstreber omhyggelig behandling av og ivaretakelse av sikkerheten til opplysninger du deler med oss.

Din tillit er avgjørende, og derfor iverksetter vi tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vår innhenting, bruk og deling av opplysningene dine er utelukkende basert på at du gir oss tillatelse til det, eller at loven tillater det.

Hos Handicare beskytter vi opplysningene dine ved hjelp av teknisk datasikkerhet og prosedyrer for intern styring samt fysiske tiltak for å beskytte data.

1. Om disse retningslinjene for personvern

Handicare forplikter seg til å ivareta personvernet når vi behandler personopplysninger til potensielle, nåværende og tidligere kunder og sluttbrukere (”du” eller ”kunder”). Disse retningslinjene for personvern gjelder for personopplysninger som innhentes via Handicares nettsider. Ta deg tid til å lese disse retningslinjene for å forstå hvordan vi behandler og bruker personopplysningene dine.

Handicare respekterer kundenes personvern, og vi vil bare bruke personopplysningene dine til legitime forretningsformål og i samsvar med gjeldende lov.

Disse retningslinjene forklarer

 • hvem som er ansvarlig for opplysningene dine
 • hvilke personopplysninger vi innhenter om deg
 • hvorfor vi innhenter opplysningene, og hvordan vi bruker dem
 • det rettslige grunnlaget for vår innhenting og bruk av personopplysningene dine
 • når vi utleverer personopplysningene dine
 • hvordan personopplysningene dine beskyttes
 • hvor lenge vi tar vare på opplysningene
 • hvordan du kan få innsyn i og oppdatere personopplysningene dine

Vi har forsøkt å gjøre disse retningslinjene så enkle som mulig, men hvis du har spørsmål om selskapets behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss, se punkt 2.

2. Handicare

Handicare er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine slik det fremgår av denne personvernerklæringen. Personopplysningene til kunder og brukere av våre produkter og tjenester behandles omhyggelig og sikkert. Avhengig av hvilket produktområde og land du forholder deg til, kan den ansvarlige Handicare-enheten variere. På hjemmesidene for det aktuelle landet og produktet finner du fullstendig kontaktinformasjon til den aktuelle enheten.

3. Hvilke opplysninger innhenter vi?

Typene personopplysninger vi innhenter fra eller om deg, omfatter

 • for- og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjønn

Vi innhenter ikke sensitive personopplysninger, for eksempel om rase, politisk oppfatning, religion eller annen overbevisning, fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering eller atferd, eller genetiske opplysninger.

I tillegg til opplysningene du oppgir selv, kan Handicare registrere og innhente flere opplysninger når du bruker Handicare-tjenester. Dette omfatter:opplysninger om dine aktiviteter på nettstedet vårt samt hvilken nettleser og hvilken type enhet du bruker når du besøker nettstedet vårt.

3.1 Personopplysninger til personer under 16 år

Vi har ikke til hensikt å bruke vårt nettsted og/eller vår tjeneste til å innhente opplysninger om besøkende på nettstedet som er under 16 år. Med mindre de har tillatelse fra foreldre eller verger. Vi kan imidlertid ikke kontrollere om en besøkende er over 16 år. Vi oppfordrer foreldre til å følge med på barnas aktiviteter på nett for å hindre at opplysninger om barn innhentes uten foreldrenes samtykke. Hvis du er sikker på at vi har innhentet personopplysninger om en mindreårig uten slikt samtykke, kan du kontakte oss, så sletter vi disse opplysningene.

4. Hvorfor innhenter vi opplysninger om deg, og hvordan vil vi bruke dem?

Personopplysningene som innhentes, brukes og utleveres til våre forretningsformål. Eksempler på slike formål:

 • registrere deg på nettstedet vårt og administrere tjenester på nettstedet (inkludert behandling av søk) for å håndtere forespørselen du har rettet til oss, og yte tjenestene du har bedt om
 • vurdere og analysere markedet vårt samt våre kunder, produkter og tjenester
 • gjøre oss i stand til å evaluere, gjennomgå og forbedre våre produkter og tjenester
 • be vår lokale partner kontakte deg
 • markedsføringsformål, basert på ditt samtykke
  • konkurranser der man kan vinne premier, eller reklamekampanjer

 5. Hva er det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysningene dine?

Mesteparten av personopplysningene dine innhentes, brukes og utleveres for å håndtere dine forespørsler og er derfor basert på legitim interesse. Hvis du samtykker i markedsføring, tar behandlingen av personopplysninger utgangspunkt i det samtykket.

6. Når utleverer vi personopplysningene dine?

Vi kan dele opplysningene dine:

 • Med våre partnere, leverandører, konsulenter og andre parter som trenger disse opplysningene for å hjelpe oss med å administrere forretningsforholdet.
 • Med datterselskaper i Handicare-konsernet og tilknyttede virksomheter som leverer tjenester eller behandler opplysninger på våre vegne.
 • Med leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til disse opplysningene for å utføre arbeid på våre vegne.
 • Som svar på en anmodning om opplysninger fra en kompetent myndighet hvis vi mener at utlevering er i samsvar med, eller på annen måte kreves av, gjeldende lov, regel, forordning, konsesjon, driftsavtale eller rettslig prosess. I slike tilfeller vil vi etterstrebe å ikke utlevere flere personopplysninger enn det situasjonen krever.
 • Med representanter for håndhevingsorganer, statlige myndigheter eller andre tredjeparter hvis vi mener at handlingene dine er i strid med våre avtaler eller retningslinjer, eller for å beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Handicare-konsernet eller andre.
 • Hvis vi ellers varsler deg om og du samtykker i delingen.
 • I en aggregert og/eller anonymisert form som ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg.

Når vi deler personopplysninger med andre parter, slik det er beskrevet ovenfor, krever vi vanligvis at de bare bruker eller utleverer disse personopplysningene på en måte som er i tråd med bestemmelsene om bruk og utlevering i disse retningslinjene.

Vi kan dele personopplysninger med parter både innenfor og utenfor jurisdiksjonen du tilhører, og derfor kan vi overføre opplysningene beskrevet i disse retningslinjene til, samt behandle og lagre dem i, land utenfor Den europeiske union (”EU”) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”), og det kan hende at noen av disse landene har mindre beskyttende personvernlovgivning enn ditt land. Hvis dette er tilfellet, vil vi iverksette egnede tiltak for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med disse retningslinjene, primært ved å bruke såkalte standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen.

7. Hvor lenge tar vi vare på personopplysningene dine?

Unntatt der det er tillatt eller kreves av gjeldende lov eller regler, etterstreber Handicare å ta vare på personopplysningene i 1 år eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet personopplysningene ble innhentet for. Vi kan, i stedet for å ødelegge eller slette personopplysningene dine, gjøre dem anonyme, slik at de ikke kan knyttes til eller spores tilbake til deg.

Hvis du har samtykket i å motta markedsføringsinformasjon, kan du når som helst trekke tilbake samtykket.

8. Tilgang til personopplysningene dine

Handicare vil respektere enkeltpersoners ønsker om tilgang, retting, overføring og/eller sletting av personopplysningene vi lagrer i henhold til gjeldende lov. Hvis du vil gå gjennom, kontrollere eller rette personopplysningene dine, kan du kontakte selskapet, se punkt 2. Vær oppmerksom på at denne kommunikasjonen må foregå skriftlig. For å beskytte personopplysningene dine mot uautoriserte personer ber vi deg om å legge en kopi av legitimasjonen din ved søknaden, slik at vi kan sjekke den.

Hvis vi ikke kan gi deg tilgang til personopplysningene dine, vil vi etterstrebe å informere deg om årsakene til det, med forbehold om eventuelle juridiske eller lovmessige begrensninger.

Som enkeltperson har du rett til å inngi klage til tilsynsmyndigheten.

9. Endringer i retningslinjene

Vi kan fra tid til annen endre disse retningslinjene for å ta høyde for endringer i juridiske eller lovmessige forpliktelser eller i måten vi håndterer personopplysningene dine på. Vi vil kunngjøre eventuelle reviderte versjoner av disse retningslinjene. Eventuelle endringer i disse retningslinjene vil gjelde fra kunngjøringstidspunktet, forutsatt at eventuelle endringer som gjelder årsaken til at vi innhenter, bruker eller utleverer personopplysninger, og som krever ditt samtykke, ikke vil gjelde for deg før vi har innhentet ditt samtykke til den aktuelle endringen.

 

Personopplysningene du oppgir på våre nettsider, vil bli behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern.